میان ترم

تاریخ امتحان میان ترم دپارتمان پسران شنبه 3 اسفند ماه و امتحان میان ترم دپارتمان دختران یک شنبه 4 اسفندماه می باشد.   

        احتراما قبل از حضور در جلسه میان ترم از وضعیت تسویه حساب خود اطمینان حاصل فرمایید.

1398/11/29
: 2 : 0